De Arbeidsbemiddelingswet 2017
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
Oct 16, 2017 - 1:50 pm

​Beste lezers, In deze aflevering wordt de Arbeidsbemiddelingswet 2017 belicht. Deze wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2017 onder het nummer 67 en is in werking getreden per 12 augustus 2017. Door de inwerkingtreding van deze wet is de Arbeidsbemidde...

“BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE” afgekort “BTW”.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
Jul 25, 2017 - 10:23 am

In het kader van hervorming van ons belastingstelsel heeft het ministerie van Financiën twee nieuwe belastingwetten geconcipieerd: nl. 1. Conceptwet inzake BTW & 2. Algemeen Belasting Wet

Handelsnaamwet
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
Jul 06, 2017 - 10:10 am

Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam of de firma, waaronder een wordt gedreven. Volgens de Handelsregisterwet wordt onder een zaak verstaan elke onderneming waarin enig bedrijf, door wie ook wordt uitgeoefend.

Decreet inzake openingstijden winkelbedrijven
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
Mar 22, 2017 - 9:04 am

Dit decreet is tot stand gekomen in een periode waar er geen regeling was voor winkelsluiting en het personeel dat zich graag verder wilde bekwamen in een bepaalde richting maar daartoe niet in de gelegenheid was. De drang naar onder andere verbetering va...

Arbeidstijdenwet
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
Mar 01, 2017 - 8:19 am

Deze wet regelt onder andere de tijd gedurende welke arbeid verricht mag worden in een onderneming door een werknemer. DEZE WET REGELT VERDER: 1. Arbeidstijden 2. Overwerk 3. Rustdagen en rusttijden 4. Bijzondere vergoedingen 5. Verbod van kinderarb...